Phú Thọ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu thu ngân sách năm 2013. Ảnh: S.T

Chỉ thị nêu rõ, các cấp uỷ đang chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị phải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ các quan thuế, hải quan, tài chính, kho bạc triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu thu ngân sách năm 2013.

Ban Thường vụ tỉnh uỷ yêu cầu, các cấp uỷ Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, chính sách về thu ngân sách, về thuế đến các tổ chức, cá nhân - nhất là các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh để nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nói chung và công tác quản lý thu ngân sách nói riêng, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa ngành thuế với các sở, ban, ngành trong tỉnh và các địa phương trong việc thực hiện thu thuế; rà soát kỹ, nắm chắc đối tượng, nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng thu để bù đắp các phần giảm thu do chính sách.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá. Kiểm soát việc kê khai, quyết toán thuế của người khai thuế; thực hiện đầy đủ các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác;

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống chuyển giá xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản phải nộp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

Đối với công tác chống thất thu, các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, cơ qua tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và quản lý nợ đọng, chống gian lân thương mại, chống buôn lậu…;

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo đúng đói tượng, đúng chế độ quy định công khai, minh bạch….

Văn Học