Thủ tướng giao NHNN và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định kinh doanh ngân hàng
Việc sửa đổi các quy định theo hướng đơn giản hóa hơn. Ảnh: T.L
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 Sửa quy định lập hóa đơn bán hàng hóa giảm thuế: Kịp thời gỡ vướng cho doanh nghiệp

Trong nội dung vừa được phê duyệt, NHNN kiến nghị sửa đổi Thông tư 03/2014/TT-NHNN về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; sửa đổi Thông tư 12/2022/TT-NHNN về quản lý ngoại hối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp; sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-NHNN về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại…

Trong quá trình triển khai thực hiện, NHNN chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của NHNN và các bộ, ngành, địa phương có liên quan đề kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong. quá trình thực thi./.