Nội dung trên được nêu rõ tại Công văn số: 6839/VPCP-KGVX về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ, do Văn phòng Chính phủ vừa gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, để tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP.

Nội dung báo cáo bao gồm: sự chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết về lĩnh vực được giao; Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trưòng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực bộ, cơ quan, địa phương phụ trách; Những khó khăn, vướng mắc; những kiến nghị tháo gỡ; nhiệm vụ, giải pháp cần làm thời gian tới.

Báo cáo này của các đơn vị gửi Văn phòng Chính phủ, đồng gửi Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Văn phòng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/9/2014 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng còn giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2014 (theo Công văn số 5759/VPCP-KGVX ngày 30/7/2014 của Văn phòng Chính phủ)./.

D.T