Thông tư 25 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là NHNN).

Thực hiện quy định mới về chế độ kế toán giao nhận và tiêu hủy tiền
Thực hiện quy định mới về chế độ kế toán giao nhận và tiêu hủy tiền. Ảnh: T.L
15,5 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tham vọng về năng lượng và khí hậu Quy định mới về tiêu chuẩn chi, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Về quy ước giá trị khi hạch toán nhập, xuất các loại tiền, các loại tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành thì giá trị hạch toán khi nhập, xuất Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành là giá trị nhập, xuất tiền (mệnh giá nhân với số lượng).

Đối với tiền biến dạng, hư hỏng nếu xác định được mệnh giá, NHNN thu và hạch toán trên các tài khoản nội bảng theo giá trị nhập, xuất tiền (mệnh giá nhân với số lượng). Trường hợp tiền bị phá hoại không xác định được mệnh giá, NHNN thu và hạch toán trên các tài khoản ngoại bảng theo giá quy ước mỗi tờ/miếng là 1 đồng.

Đối với tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc phát hiện qua kiểm đếm thì hạch toán theo mệnh giá mỗi tờ tiền hoặc miếng tiền kim loại.

Tại Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh nhận tiền (thực hiện kiểm đếm): Căn cứ biên bản của Hội đồng kiểm đếm, bộ phận kế toán thực hiện báo nợ/báo có số chênh lệch thiếu tiền/chênh lệch thừa tiền. Đồng thời, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh nhận tiền phải gửi Biên bản của Hội đồng kiểm đếm, niêm phong và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định

Kế toán các nghiệp vụ giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt được sử dụng các tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN hiện hành. Căn cứ yêu cầu quản lý nghiệp vụ, NHNN hướng dẫn việc mở các tài khoản chi tiết./.