Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) vừa có quyết định số 362/2013/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu PXM vào diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 1/11/2013.

Lý do đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát là nhằm cảnh báo các nhà đầu tư về khả năng cổ phiếu PXM bị hủy niêm yết do tổng số lỗ lũy kế của Công ty tại ngày 30/6/2013 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét vượt quá số vốn điều lệ thực góp.

Được biết, Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu Khí; Xây dựng công trình thuỷ lợi; San lấp mặt bằng; Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành Dầu khí; Xây dựng các công trình đê kè, cầu cảng; Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm, khoan đá nổ mìn, khai thác mỏ; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại.

Hiện tại công ty có số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng, tương ứng với 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành./.

Hồng Quyên