Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến được kết nối với 2.747 điểm cầu trong cả nước, với 77.011 đại biểu tham dự. Trong đó có 3 điểm cầu trung ương, 73 điểm cầu cấp tỉnh, 690 điểm cẩu cấp huyện và 1.981 điểm cầu cấp xã.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân, cùng các đồng chí là Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, báo cáo viên cấp Trung ương, cấp Đảng ủy khối.

Tuyên truyền mang tính đột phá của kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trước đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. .

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”..

Để góp phần thực hiện yêu cầu đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và khẳng định, việc tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền những nét chính, có tính đột phá của kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng đến toàn cán bộ, đảng viên và nhanh chóng xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền.

Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Hội nghị được kết nối tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Trước hết, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tuyên truyền Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tuyên truyền việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm “5K + vắc-xin” và ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi; khẩn trương triển khai chiến lược vắc-xin toàn diện, hiệu quả, tổ chức tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho người dân, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng bộ Khối.

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Thứ tư, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới. Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền về quy định những điều đảng viên không được làm.

Thứ năm, tiếp tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII của Trung ương, của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa và cũng là chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, nhất là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025… và các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Thứ bảy, tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức CuBa, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp quốc và thực hiện các hoạt động song phương tại New York (Hoa Kỳ) của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; kết quả chuyến tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo; thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ; thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan…

Cuối cùng là tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2021); kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), tuyên truyền theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển, tôn vinh và tri ân công lao đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.