Trong mục tiêu kế hoạch đưa ra trong năm 2022 và năm tới, VAMC cũng cho biết tập trung hoàn thành chỉ tiêu mua nợ theo giá trị thị trường được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; tăng cường xử lý nợ xấu theo giá trị thị trường, tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng yếu kém.

VAMC sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu về các khoản nợ
VAMC sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu về các khoản nợ
Hướng tới thành lập trung tâm dữ liệu về dịch vụ kế toán, kiểm toán VAMC chính thức vận hành sàn giao dịch nợ VNBA kêu gọi các ngân hàng góp ý xây dựng Luật xử lý nợ xấu

Trong thời gian tài sản đảm bảo chưa xử lý, VAMC cũng dự kiến sẽ có giải pháp triển khai các hoạt động đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được VAMC thu nợ; tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản; đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần; bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng.

Tổ chức này cũng có kế hoạch phối hợp với các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại, đánh giá lại các khách hàng vay, tài sản bảo đảm và các khoản nợ đã mua để xác định, triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC; tìm kiếm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia mua bán nợ…

Trước đó trong năm 2021, hoạt động mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt của tăng VAMC 43,35% so với năm 2020; mua nợ theo giá trị thị trường tăng 41,32% so với năm 2020. Sàn giao dịch nợ của VAMC cũng đã đi vào hoạt động trong năm 2021 tạo cơ sở để hình thành một thị trường mua bán nợ chính thức./.