Công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây sẽ kết nối Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân với hệ thống điện quốc gia.

Trước mắt sẽ truyền tải điện năng của Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Miền Nam. Công trình tạo tiền đề để liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực Nam Trung bộ với hệ thống điện quốc gia.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án./.

H.C