Cụ thể, Chứng khoán VIX thông qua hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành cho gói trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng. Một hợp đồng nữa là hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu cho gói trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.

CII chuyển đổi trái phiếu nhưng nợ vẫn cao, đang vay tiền 6 ngân hàng BCG phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không bảo đảm Nợ tăng nhanh, AGM vẫn vay thêm 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7%
Vay nợ tăng nhanh, Gelex (GEX) lại vay thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu qua Chứng khoán VIX
Vay nợ tăng nhanh, Gelex (GEX) lại vay thêm 1.500 tỷ trái phiếu qua Chứng khoán VIX

Gelex hiện là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này cuối quý III/2021 là 7.812 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 19.566 tỷ đồng.

Nợ phải trả của GEX cuối quý III là 34.658 tỷ đồng, tăng 83% so với đầu năm; theo đó nợ phải trả có quy mô lớn gấp khoảng 1,8 lần so với vốn chủ sở hữu cùng thời điểm.

Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của GEX ở 10.176 tỷ đồng, tăng khoảng 31,3% so với đầu năm; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 9.314 tỷ đồng, tăng 115% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, GEX có tổng tài sản là 54.274 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 28.848 tỷ đồng.

Trong nhóm tài sản ngắn hạn, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng từ 6.261 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 7.611 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 9 (tăng khoảng 21,6%).

Các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi đang tăng nhanh hơn khá nhiều so với giá trị các khoản phải thu, từ mức 231 tỷ đồng đầu năm lên 506 tỷ đồng vào cuối tháng 9 (mức tăng lên tới 119%).

Về kinh doanh, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 tháng đầu năm 2021 của GEX đạt 19.157 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.162 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 là âm 6.339 tỷ đồng, trước đó dòng tiền thuần kinh doanh 9 tháng 2020 là âm 370 tỷ đồng.