Theo đó, công ty này bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 2/6/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với công ty; báo cáo tài chính quý II/2021 riêng và hợp nhất.

Vi phạm công bố thông tin, Vạn Phát Hưng bị phạt 140 triệu đồng
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng cũng bị phạt 70 triệu đồng do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo đó, báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2019 không trình bày về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty, theo mẫu quy định tại phụ lục số 5 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 không trình bày về các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty, theo mẫu quy định tại phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./.