Quyết định xử phạt nêu rõ, TPP bị phạt 15 triệu đồng do không quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Cụ thể, trong thời kỳ thanh tra, quy chế nội bộ về quản trị công ty của TPP chưa có nội dung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định.

Vi phạm nhiều lỗi, TPP bị phạt 200 triệu đồng
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, TPP cũng bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định (trong thời kỳ thanh tra, ông Ngô Đức Trung là thành viên Uỷ ban kiểm toán đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc TPP).

Ngoài ra, TPP còn bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. TPP công bố thông tin không đúng thời hạn tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với nội dung công bố thông tin định kỳ 6 tháng năm 2021 về báo cáo tài chính trong kỳ, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ; nội dung công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn tại ngày 12/4/2022 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế./.