Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, thời gian qua, UBCKNN đã có các văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các công ty chứng khoán trong hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, trước đó, UBCKNN đã có Công văn số 5225/UBCK-QLKD ngày 10/9/2021 nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Công văn số 2488/UBCK-QLKD ngày 29/4/2022 yêu cầu tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Công văn số 5640/UBCK-QLKD ngày 21/8/2023 yêu cầu tuân thủ quy định giao dịch chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ.

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán chấp hành nghiêm các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành và đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; công ty chứng khoán, nhân viên, người hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán không được thực hiện tư vấn, chào mời, bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đối tượng không đúng quy định; không được thực hiện xác nhận chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ thuộc trường hợp phải đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký giao dịch tại HNX.

Để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững, ngày 29/12/2023, UBCKNN tiếp tục có Công văn số 9453/UBCK-TT yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm các Công văn số 5225/UBCK-QLKD ngày 10/9/2021, Công văn số 2488/UBCK-QLKD ngày 29/4/2022, Công văn số 5640/UBCK-QLKD ngày 21/8/2023 của UBCKNN.

Tại thông báo lần này, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán chấp hành nghiêm các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành và đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; công ty chứng khoán, nhân viên, người hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán không được thực hiện tư vấn, chào mời, bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đối tượng không đúng quy định; không được thực hiện xác nhận chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ thuộc trường hợp phải đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

"Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật" - Thông báo của UBCKNN nhấn mạnh.

Yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm quy định về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Các công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm quy định cung cấp dịch vụ liên quan về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 15/12/2023, UBCKNN cũng đã có công văn số 8975/UBCK-TT gửi các công ty chứng khoán yêu cầu chấn chỉnh hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định pháp luật chứng khoán, pháp luật về tổ chức tín dụng và pháp luật liên quan trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm quy định pháp luật chứng khoán, pháp luật về tổ chức tín dụng và pháp luật liên quan trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ; không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng; không được thỏa thuận/ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại có nội dung có thể gây hiểu nhầm về tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư đứng tên công ty chứng khoán tại ngân hàng thương mại. Công ty chứng khoán phải đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống./.