DTTS

Bà con DTTS nhận vốn vay ưu đãi tại điểm giao dịch xã.

Đây là kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ - CP của Chính phủ về công tác dân tộc, giai đoạn 2011 – 2015. Nguồn vốn ưu đãi giúp cho hộ DTTS đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi trâu, bò, xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ kinh phí học tập... góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho hàng triệu lượt hộ, giúp cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự tin và tăng dần vị thế trong xã hội, đồng thời từng bước quen dần với cơ chế thị trường.

Ngoài ra, hộ đồng bào DTTS còn được tham gia vay vốn một số dự án có nguồn vốn nước ngoài như Dự án trồng rừng ngập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án trồng rừng của Ngân hàng Thế giới tại các tỉnh miền trung, Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tại Tuyên Quang...

Theo NHCSXH, tín dụng chính sách cho hộ đồng bào DTTS đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 từ 11,76% xuống còn 5,97%.

D.A