Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang được quyết định chuyển mục đích sử dụng 6,19 ha đất trồng lúa để thực hiện 15 dự án, công trình.

UBND tỉnh Bắc Kạn được chuyển mục đích sử dụng 182.472,4 m2 đất trồng lúa để thực hiện 61 dự án, công trình.

UBND tỉnh Đắk Lắk được quyết định chuyển mục đích sử dụng 1,27 ha đất trồng lúa để thực hiện công trình tuyến kênh tưới Hồ Bảy Thiện.

UBND tỉnh Phú Yên được chuyển mục đích sử dụng 64,16 ha đất trồng lúa để thực hiện 28 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Đắk Lăk, Phú Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ./.

H.C