249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia Cơ chế một cửa quốc gia: Tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Cải cách hành chính: Bộ Tài chính nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính trực tuyến

Quy chế này quy định về nguyên tắc, quy trình thực hiện, quyền hạn, trách nhiệm của Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc thực thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài chính.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa đó là: sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan, công chức, viên chức theo quy định. Ngoài ra, phải đảm bảo giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng thời hạn, đúng quy định, công khai, minh bạch; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 1 lần trong suốt quá trình giải quyết TTHC; không phát sinh chi phí thực hiện TTHC ngoài quy định pháp luật.

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn. Ảnh: TL.

Bộ phận một cửa không can thiệp vào quy trình giải quyết TTHC nội bộ của đơn vị giải quyết TTHC và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi quá trình giải quyết TTHC, đảm bảo việc giải quyết TTHC đúng quy định.

Công chức của đơn vị giải quyết TTHC không được trực tiếp tiếp nhận hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả kết quả TTHC. Đối với các TTHC được giải quyết qua cơ chế một cửa, trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc cần làm rõ các nội dung có liên quan đến giải quyết TTHC thì thông qua Bộ phận một cửa yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định.

Các TTHC được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm cải thiện, nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính để đảm bảo thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật với Hệ thống một cửa điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo lộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính cũng nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, đối với công chức, người được giao giải quyết TTHC nghiêm cấm: cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện TTHC.

Ngoài ra, nghiêm cấm: tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

Việc giải quyết và thời hạn giải quyết hồ sơ cũng được nêu cụ thể trong Quyết định này.

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Những kết quả là nỗ lực của Bộ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Bổ sung hồ sơ thông qua bộ phận một cửa

Đối với các TTHC được giải quyết qua cơ chế một cửa, trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc cần làm rõ các nội dung có liên quan đến giải quyết TTHC thì thông qua Bộ phận Một cửa yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định.