THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Ban Quản lý dự án Hiện đại hoá quản lý thuế thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Thiết bị công nghệ thông tin” trong khuôn khổ Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế với các thông tin cụ thể như sau :

1. Tên gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin

2. Tên dự án: Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế

3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 10h00 ngày 09 tháng 12 năm 2013 đến 10h00 ngày 16 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Ban Quản lý dự án Hiện đại hoá quản lý thuế - Tầng 4 - Toà nhà Kinh Đô - 93 Lò Đúc, Hà Nội. Điện thoại : (04) 2221 2002. Fax : (04) 2221 2003.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10h00, ngày 16 tháng 12 năm 2013 tại Ban Quản lý dự án Hiện đại hoá quản lý thuế - Tầng 4 - Toà nhà Kinh Đô - 93 Lò Đúc, Hà Nội./.

Đ.T