Bình Phước: Hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vay vốn ưu đãi
Trường mầm non ngoài công lập tại huyện Bù Đăng, Bình Phước. Ảnh: KT

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội - nơi cho vay rà soát đối tượng, thực hiện xác nhận điều kiện vay vốn tại điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành và giải ngân kịp thời đối với các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn.

Trong văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn phòng GDĐT cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay tiến hành tổ chức tuyên truyền và thực hiện chính sách, tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn có nhu cầu vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

Riêng đối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với cơ quan báo, đài và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để các cấp, ngành và đối tượng thụ hưởng biết, thực hiện.

Chi nhánh ngân hàng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Sở GDĐT và các sở, ngành liên quan rà soát đối tượng, thực hiện bình xét, cho vay kịp thời, đảm bảo đúng quy định./.