Theo Nghị định 96/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định về chức năng của Bộ Công thương, cụ thể: Bộ Công thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.

Bộ Công thương có thêm Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
Bộ Công thương cơ cấu tổ chức có thêm Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia. Ảnh: TL

Bộ Công thương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập khung giá phát điện, khung giá buôn điện, giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực sau khi lấy ý kiến Bộ Tài chính...

Đáng chú ý, tại Nghị định 96, Chính phủ cũng quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương sẽ bao gồm 28 đơn vị, trong đó thêm 1 đầu mối.

Cụ thể, cơ cấu mới gồm 28 đầu mối, không có Cục Công tác phía nam, Vụ Tài chính và đối mới doanh nghiệp, bỏ Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời bổ sung Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Trong các đầu mối của Bộ Công thương, Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ được tổ chức 3 phòng.

Tại Nghị định 96/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công thương có nhiệm vụ trình Chính phủ nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

Nghị định 96/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/12/2022, thay thế Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.