Chia sẻ với cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để đưa đất nước phát triển, quan trọng nhất là hoàn thiện thể chế, hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Media