Hải Phòng

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai của DN để phục vụ công tác tính thuế. Ảnh: Thu Hương

Tổng cục Hải quan cho biết, đã ban hành công văn số 5223/TCHQ-TXNK (ngày 7/8/2017) hướng dẫn về việc phân loại vải không dệt kèm theo ý kiến của Viện Dệt may tại công văn số 143/CV-VDM (ngày 19/5/2017).

Tuy nhiên, qua rà soát trên hệ thống nghiệp vụ hải quan, hiện nay còn tồn tại tình trạng doanh nghiệp khai báo mặt hàng vải không dệt chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, không đủ thông tin phân loại hàng hóa, áp mã hàng hóa không chính xác tại các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Do đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn phân loại tại công văn số 5223/TCHQ-TXNK và Quyết định 1921/QĐ-TCHQ (ngày 28/6/2018) về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; công văn 7203/TCHQ-TXNK (ngày 11/11/2020) chấn chỉnh một số sai phạm trong công tác phân loại hàng hóa.

Căn cứ vào hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai mô tả hàng hóa đầy đủ, đồng thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát khai báo của doanh nghiệp đảm bảo đủ thông tin để phân loại, xác định mã số theo đúng quy định.

Trường hợp kiểm tra, rà soát mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số thuộc phân nhóm 5603.9x nhưng khai báo vào phân nhóm 5603.1x, dẫn đến chênh lệnh thuế suất thì xác định lại mã số hàng hóa, ấn định thuế và xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng lưu ý, trường hợp có sai phạm, đơn vị làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với cán bộ để xảy ra tình trạng xác định mã số không đúng, không thống nhất với các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan./.

Ngọc Linh