THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn hỗ trợ thanh tóan XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đầu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đọan hai túi hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h ngày 24/7/2015 đến trước 9h ngày 13/8/2015 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Cục Thuế tỉnh Gia Lai, số 71B Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 059 6286983/Fax: 059 3823823

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế tỉnh Gia Lai, số 71B Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 059 6286983/Fax: 059 3823823

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 13/8/2015 tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, số 71B Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh dự thầu.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 ngày 13/8/2015 tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, số 71B Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai./.

PV