THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất trụ sở làm việc cho các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Kiên Giang, địa chỉ G 15-1 đường 3/2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077. 3862581; Fax: 077. 3870405.

6. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)

7. Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, địa chỉ G15-1 đường 3/2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

8. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, địa chỉ G 15-1 đường 3/2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

9. Bảo đảm dự thầu: Giá trị 42.0000.000 đồng VN (Bốn mươi hai triệu đồng Việt Nam). Nhà thầu có thể nộp tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng, Tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (theo mẫu số 13 Chương IV)

10. HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 4 năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, địa chỉ G15-1 đường 3/2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang. Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đ.T