bo truong Trần Đại Quang

Bộ trưởng Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho Cục An ninh mạng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, sau khi phân tích tình hình trong nước và thế giới liên quan đến công tác an ninh mạng, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh năm 2015 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Vì vậy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với các bộ, ngành chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với lực lượng an ninh, cảnh sát các nước đẩy mạnh việc hợp tác bảo vệ an ninh mạng; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong năm 2014, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả các yêu cầu công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia.

Cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, góp phần đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên không gian mạng./.

Theo chinhphu.vn