đảng bộ bộ tài chính

Gần 1.000 cán bộ, đảng viên thuộc các Đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tham dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, gần 1.000 cán bộ, đảng viên của 48 Đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã nghe đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản, yêu cầu của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và truyền đạt nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng...

chỉ thị tw5
Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đinh Đức Xương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đinh Đức Xương cũng đã phổ biến kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ-ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng ủy Bộ Tài chính.

"Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải hiểu và nắm rõ nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, những vấn đề liên quan tới học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với nhiệm vụ được giao với tình thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm"- đồng chí Đinh Đức Xương đề nghị.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cũng cần nắm rõ nội dung về tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng cho mình kế hoạch hành động, làm việc theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương không chỉ trong năm 2016 và cả năm 2017.

Đề cập tới Nghị quyết TW4, khóa 12, đồng chí Đinh Đức Xương cho biết, Đảng ủy Bộ Tài chính căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã ban hành hướng dẫn các tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên năm 2016.

Đồng chí Đinh Đức Xương đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ văn bản trên, đồng thời chấp hành nghiêm túc về nội dung, thời hạn việc tổng kết, đánh giá, phân loại đối với từng tổ chức đảng.

Đồng chí Đinh Đức Xương lưu ý, gắn việc tổng kết, phân loại đánh giá của cán bộ, đảng viên với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức, cơ sở đảng, đảng viên sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4, Khóa 12, gắn với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW.

“Trong kiểm điểm phê binh và tự phê bình thì cần chú trọng nhận diện, đánh giá rõ về biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống về vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được chỉ ra trong Nghị quyết TW4”, đồng chí Đinh Đức Xương nhấn mạnh./.

Đức Minh