Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch của của Domesco quý IV/2023 đạt 469 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Domesco: Giá vốn tăng cao làm sụt giảm lợi nhuận
Domesco: Giá vốn tăng cao làm sụt giảm lợi nhuận. Ảnh: T.L
Hà Đô: Lợi nhuận công ty mẹ tăng mạnh, nhưng lợi nhuận chung toàn tập đoàn vẫn giảm sâu Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vẫn tăng cổ tức dù lợi nhuận giảm sâu

Doanh thu mặc dù có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vốn hàng bán của công ty trong giai đoạn này tăng khá mạnh, theo đó lợi nhuận gộp chỉ đạt 108 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2023 đạt 57,8 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2023, công ty đạt doanh thu thuần 1.719 tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm đạt 183 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán trong cả năm 2023 ghi nhận mức 1.347 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 18% so với năm 2022.

Domesco có vốn chủ sở hữu 1.520 tỷ đồng, nợ phải trả 317 tỷ đồng. Về cơ cấu tài sản, công ty có tài sản dài hạn 177 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 1.680 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn là nhóm tài sản có giá trị lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn với 718 tỷ đồng, tiếp theo đó là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 480 tỷ đồng, hàng tồn kho là 348 tỷ đồng…/.