Cụ thể, doanh thu công ty mẹ Tập đoàn Hà Đô đạt 305 tỷ đồng trong quý III/2023, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 224 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh hợp nhất toàn Tập đoàn Hà Đô trong quý III đạt 474 tỷ đồng (gồm cả thu nhập tài chính và thu nhập khác), giảm 47% so với quý III/2022; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 99,5 tỷ đồng, giảm mạnh tới 68% so với cùng kỳ.

Hà Đô: Lợi nhuận công ty mẹ tăng mạnh, nhưng lợi nhuận chung toàn tập đoàn vẫn giảm sâu
Hà Đô: Lợi nhuận công ty mẹ tăng mạnh, nhưng không đủ gỡ cho toàn tập đoàn. Ảnh: T.L
Tập đoàn Hoa Sen: Lợi nhuận sau thuế quý IV năm tài chính đạt 438 tỷ đồng Gỗ An Cường giảm gần 22% lợi nhuận ròng trong quý III/2023

Theo doanh nghiệp này, doanh thu hợp nhất quý III/2023 giảm so với cùng kỳ do doanh thu từ mảng bất động sản giảm, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định. Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý III/2023 giảm.

Tập đoàn Hà Đô có tổng vốn chủ sở hữu là 7.022 tỷ đồng. Công ty này có giá trị tài sản ngắn hạn cuối tháng 9/2023 là 3.510 tỷ đồng. Trong đó, riêng các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị là 1.525 tỷ đồng, giảm so với thời điểm đầu năm; nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng cao hơn thời điểm đầu năm và đạt con số 114,8 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2023.

Trong quý III/2023, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm FiinRatings đưa ra đánh giá mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính (nợ vay/vốn chủ) ở mức 0,9 lần tại 31/12/2022. Tỷ lệ nợ vay này được kỳ vọng tiếp tục giảm xuống trung bình 0,6 lần trong giai đoạn 2023-2024 sau khi Hà Đô thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc tới hạn.

Năm 2023, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 971 tỷ đồng./.