Đồng Nai: Gia hạn thời gian để Tập đoàn Bitexco thực hiện dự án
Một góc Nhơn Trạch. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định (số 2275/QĐ-UBND) về việc kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất đối với Tập đoàn Bitexco.

Quyết định trên cho thấy, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Tập đoàn Bitexco được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 482 ngày để triển khai xây dựng Dự án Khu dân cư - thương mại với diện tích 66.549m2 đất tại xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch).

Nguyên nhân gia hạn thời gian thực hịện dự án được xác định là do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19. Thời điểm kéo dài thời gian đã gia hạn tính từ ngày 22/9/2023.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý, trong trường hợp hết thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai dự án mà Tập đoàn Bitexco chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Tập đoàn Bitexco khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục và triển khai hoàn thành Dự án Khu dân cư thương mại tại xã Phú Hội theo hồ sơ quy hoạch đã được duyệt và đúng tiến độ được phê duyệt, gia hạn; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Cục thuế tỉnh rà soát, xác định và thông báo mức nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được kéo dài thời gian gia hạn triển khai thực hiện dự án để Công ty Bitexco nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định (nếu có).

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các đơn vị có chức năng phối hợp với UBND xã Phú Hội theo dõi việc thực hiện dự án do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện dự án theo quy định.