Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Hoàng Văn Tăng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng, quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong phương án phát hành và sửa đổi điều chỉnh phương án phát hành nếu cần thiết.

Ông Tăng cũng được quyết định các nội dụng, điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu, nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến trái phiếu.

Hội đồng quản trị cũng ủy quyền cho tổng giám đốc quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phủ hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các tài liệu giao dịch… để hoàn tất đợt phát hành.

Về tình hình tài chính của DIC Corp trước đợt phát hành, công ty có quy mô nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2021 là 7.244 tỷ đồng, lớn gấp khoảng 1,5 lần so với vốn chủ sở hữu.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Corp trong nửa đầu năm 2021 âm 356 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước cũng đã âm 283 tỷ đồng.

Thông tin từ Bộ Tài chính mới đây cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 7 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh các tác động tích cực giúp các doanh nghiệp huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng tiềm ẩn một số rủi ro.

Cụ thể, một số doanh nghiệp - nhất là doanh nghiệp bất động sản - phát hành trái phiếu với lãi suất cao, chất lượng tài sản đảm bảo của trái phiếu hạn chế (chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản)./.

Chí Tín