Cụ thể, Hội đồng quản trị Dược phẩm Bến Tre đã thông qua việc điều chuyển hạn mức vay vốn của công ty này tại một ngân hàng sang cho Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Hạn mức bao gồm việc vay, mở LC, bảo lãnh và các nghiệp vụ tín dụng khác, với tổng số tiền là 30 tỷ đồng Việt Nam hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dược phẩm Bến Tre chuyển hạn mức vay ngân hàng cho công ty con
Dược phẩm Bến Tre chuyển hạn mức vay ngân hàng cho công ty con. Ảnh: T.L
Dược phẩm Hà Tây: Lợi nhuận quý III giảm do tăng chi phí lãi vay Đại Thiên Lộc thế chấp tài sản cho công ty con vay vốn ngân hàng

Dược phẩm Bến Tre cam kết trả nợ cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Dược phẩm Yên Bái trong trường hợp Dược phẩm Yên Bái chưa thanh toán các nghĩa vụ đến hạn.

Dược phẩm Yên Bái là 1 trong 2 công ty con của Dược phẩm Bến Tre do Dược Bến Tre nắm 92,4% cổ phần. Công ty con còn lại là Công ty cổ phần Bepharco Healthcare. Ngoài ra, Dược bến Tre còn có 1 công ty liên kết là Công ty cổ phần Ypharco Healthcare.

Dược Bến Tre có vốn chủ sở hữu 241 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 598 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 583 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 457 tỷ đồng.

Về kinh doanh thời gian qua, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Dược Bến Tre đạt hơn 615 triệu đồng, giảm 88,62% so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng năm 2023 là âm hơn 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 12,6 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguyên nhân giảm lợi nhuận đến từ những khó khăn chung của nền kinh tế, tác động đến mức chi tiêu của người dân cho hoạt động chăm sóc sức khỏe. Điều này khiến doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ, trong khi đó, chi phí lãi vay tăng cao cũng là yếu tố làm giảm lợi nhuận./.