Theo đó, Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, năm 2021.

Cụ thể, công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính có sự khác biệt với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tại BCTC kiểm toán năm 2020, nếu công ty trích lập dự phòng theo quy định, trên bảng cân đối kế toán tại ngày 1/1/2020 và 31/12/2020, chỉ tiêu “Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn” sẽ tăng lên và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi cùng số tiền 27,8 tỷ đồng.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “chi phí tài chính” năm 2019 sẽ tăng lên 2 tỷ đồng và chỉ tiêu “tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” sẽ giảm đi số tiền tương ứng; tại BCTC kiểm toán năm 2021, nếu công ty trích lập dự phòng khoản “đầu tư tài chính dài hạn” theo quy định thì tại ngày 31/12/2021, khoản mục dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ tăng cùng số tiền 11,5 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2021 tăng, giảm tương ứng 27,8 tỷ đồng).

Trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, số liệu năm nay của khoản mục chi phí tài chính giảm và khoản mục lợi nhuận trước thuế tăng số tiền tương ứng là 39,3 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm về công bố thông tin

Ảnh TL minh hoạ

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng do công bố thông tin không đúng thời hạn đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020./.