Quyết định cưỡng chế nợ thuế được Cục trưởng Cục Thuế Long An Nguyễn Văn Thủy ký ban hành ngày 17/11/2023, có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm và chỉ chấm dứt khi tiền thuế nợ tổng cộng 52,14 tỷ đồng được nộp vào ngân sách nhà nước.

Một góc Khu công nghiệp Thuận Đạo của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm, doanh nghiệp vừa bị Cục Thuế Long An ra quyết định cưỡng chế nợ thuế hơn 52 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Một góc Khu công nghiệp Thuận Đạo của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm - doanh nghiệp vừa bị Cục Thuế Long An ra quyết định cưỡng chế nợ thuế hơn 52 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 30/8/2023, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm đã có văn bản đề nghị được bù trừ số tiền giải phóng mặt bằng (công ty chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng năm 2007 là 63 tỷ đồng) vào tiền thuê đất phải nộp từ thời điểm chi tiền đền bù đến thời điểm công ty đề nghị khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp trên 15 năm), nhưng do chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và phê duyệt giá trị tiền đền bù, giải phóng mặt bằng (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự nhận chuyển nhượng) được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp, nên cơ quan thuế không có cơ sở để xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp của công ty.

Cục Thuế Long An đã có công văn trả lời cụ thể doanh nghiệp về việc bù trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất, đồng thời đề nghị công ty liên hệ với Sở Tài chính (cơ quan chủ trì xác định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt) để được hướng dẫn. Khi có quyết định phê duyệt giá trị tiền đền bù, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan thuế sẽ xử lý theo đúng quy định, cụ thể:

Theo quy định về khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp, khoản 1 Điều 25 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trách nhiệm của các cơ quan tài chính như sau: chủ trì xác định các khoản được trừ vào số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.

Tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định về việc xử lý đối với tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự nhận chuyển nhượng) mà người sử dụng đất đã chi trả theo quy định của pháp luật trước ngày 1/7/2004;

Hạn chế thấp nhất thiệt hại cho ngân sách nhà nước
Một buổi họp triển khai công tác nghiệp vụ của công chức Cục Thuế Long An. Ảnh Việt Dũng

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định tiền thuê đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân và trường hợp nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ;

Tại Điều 9 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/2/2017) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/9/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hướng dẫn: bổ sung Khoản 4 vào Điều 18.

Căn cứ theo các quy định trên, việc Cục thuế tỉnh Long An đã ban hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm là đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Luật hiện hành quy định, việc xử lý tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự nhận chuyển nhượng) mà người sử dụng đất đã chi trả theo quy định của pháp luật trước ngày 1/7/2004 quy định tại Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP):

Cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) căn cứ vào phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo giá đất của mục đích nhận chuyển nhượng quy định tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm nhận chuyển nhượng (đối với trường hợp tự thỏa thuận, nhận chuyển nhượng) để xác định số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng (không bao gồm tài sản gắn liền với đất) được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.