Theo kết quả kinh doanh của HAN, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 2,8 tỷ đồng, 9 tháng đạt gần 27 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm là âm 25,8 tỷ đồng.

HAN: Nợ gấp hơn 3 lần vốn, hơn 140 tỷ đồng phải thu khó đòi
HAN: Nợ gấp hơn 3 lần vốn, hơn 140 tỷ đồng phải thu khó đòi
Apax Holdings tăng vốn gấp 2,5 lần cho công ty con Igarten lên 500 tỷ HBC tăng vốn lên hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ nợ vẫn cao TTL: Khoản phải thu khó đòi lớn gấp gần 33 lần lợi nhuận quý III

Về cơ cấu nguồn vốn, HAN có tổng nợ phải trả tại thời điểm 30/9/2021 là 5.074 tỷ đồng, lớn gấp 3,12 lần so với quy mô vốn chủ sở hữu của công ty cùng thời điểm.

Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn có giá trị 4.424 tỷ đồng, chiếm 87% tổng giá trị nợ phải trả. Trong đó, các khoản mục chiếm giá trị lớn trong nợ ngắn hạn gồm có 933 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, 1.266 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn, 902 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn…

Về tài sản, giá trị tài sản ngắn hạn của công ty cuối tháng 9 là 5.264 tỷ đồng, vẫn cao hơn so với nợ ngắn tại thời điểm này.

Trong đó, giá trị tài sản ngắn hạn nằm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn với 3.323 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tại thời điểm này ở mức hơn 142 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nhóm tài sản ngắn hạn của Tổng công ty xây dựng Hà Nội còn có 1.693 tỷ đồng hàng tồn kho, dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi nhận 5,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, giá trị tài sản cố định chỉ còn khoảng hơn 57 tỷ đồng. Trong khi đó, thời gian vừa qua công ty cũng không đầu tư thêm nhiều bổ sung tài sản cố định, với tổng giá trị tiền chi cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác trong quý III/2021 chỉ là 712 triệu đồng./.