Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, thực hiện gia công cho thương nhân nước ngoài. Trong quá trình gia công có phát sinh một số phế liệu và phế phẩm. Thương nhân nước ngoài ủy quyền cho chúng tôi bán phế liệu, phế phẩm cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp này, chúng tôi thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?

Hướng dẫn chính sách
PGS. TS Lê Xuân Trường

PGS. TS Lê Xuân Trường: Căn cứ Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 51 điều 1 Thông tư 39/2018/TTBTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương

II Thông tư 38/2015/TT-BTC, theo đó doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng.

Hỏi: Doanh nghiệp của tôi có ký hợp đồng mua một thiết bị sản xuất từ một doanh nghiệp ở Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc không có cơ sở thường trú ở Việt Nam. Chúng tôi không rõ, trường hợp này có chịu thuế nhà thầu không? Chúng tôi có nghĩa vụ phải kê khai, khấu trừ thuế nhà thầu thay cho doanh nghiệp Trung Quốc không?

PGS. TS Lê Xuân Trường: Căn cứ Điều 1, Điều 2 Thông tư 103/2014/ TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trường hợp trên có chịu thuế nhà thầu hay không phụ thuộc vào

các điều khoản cụ thể của hợp đồng. Nếu như hợp đồng nêu trên ký kết theo điều khoản giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc tại cửa khẩu Việt Nam không kèm dịch vụ nào khác ngoài dịch vụ bảo hành (nếu có) thì không chịu thuế nhà thầu nước ngoài.

Nếu điều khoản của hợp đồng giao hàng tại nội địa Việt Nam thì phải chịu thuế nhà thầu. Nếu điều khoản của hợp đồng cung cấp hàng hóa có kèm dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ lắp đặt, dịch vụ hướng dẫn sử dụng… (trừ dịch vụ bảo hành sản phẩm) thì phải chịu thuế nhà thầu. Trong trường hợp phải chịu thuế nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam phải kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế nhà thầu cho doanh nghiệp nước ngoài./.