Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

TTXVN