Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công./.

TTXVN