tiền

Ảnh minh họa.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.

Ông Vinh hỏi, căn cứ theo nội dung quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì đơn vị ông sẽ thực hiện kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý đối với kỳ khai thuế tháng 12/2020 và các kỳ khai thuế kể từ năm 2021?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Hà Nam trả lời như sau:

Thứ nhất: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020) và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phù quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020) không có quy định về kỳ khai thuế như nội dung câu hỏi.

Thứ hai: Tại Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về kỳ tính thuế (khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế), tại Điều 43 quy định về hồ sơ khai thuế (Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý).

Do vậy, đối với nội dung “đơn vị ông sẽ thực hiện kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý”, theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020:

- Tại khoản 1, Điều 8 quy định:

“1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế GTGT, thuế TNCN. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý”.

- Tại Điều 9 quy định:

“Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế GTGT và thuế TNCN.

1. Tiêu chí khai thuế theo quý

a) Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế GTGT theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

b) Khai thuế TNCN theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

b.2) Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch".

Căn cứ các quy định trên, thuế TNCN là loại khai theo tháng, trừ trường hợp đáp ứng tiêu chí khai theo quý, cách xác định như sau:

Tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế GTGT theo quý (doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch).

Trường hợp công ty nếu đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch. Công ty có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Cục Thuế tinh Hà Nam trả lời ông Hồ Sỹ Vinh được biết.

Theo Chinhphu.vn