kiểm tra hải quan

Cán bộ hải quan kiểm tra thông tin hồ sơ khai báo nhập khẩu hàng hóa của DN. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT, trên cơ sở xác nhận của 5 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) tham gia triển khai C/O điện tử qua Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đưa ra cách thức tiếp nhận, kiểm tra C/O điện tử được cấp kể từ ngày 01/01/2018 đối với cục hải quan các tỉnh thành phố.

Đồng thời, cục hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người khai hải quan khai C/O trên tờ khai.

Cụ thể, trường hợp người khai hải quan khai C/O mẫu D điện tử để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì cách thức khai số tham chiếu C/O điện tử và ngày cấp trên tờ khai hải quan được thực hiện như sau:

Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc: ##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##, trong đó DDMMYYYY (8 ký tự): là ngày cấp C/O (DD: Ngày; MM: Tháng; YYYY: Năm); ZZZZZZZZZZ: Là số tham chiếu C/O.

Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc: ##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ###DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##.

Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai báo việc bổ sung C/O trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O.

Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” theo cấu trúc trên. Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai báo bổ sung C/O tại chỉ tiêu 32 “chứng từ đi kèm” của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu C/O mẫu D điện tử trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan cho công chức hải quan và yêu cầu truy cập khai thác thông tin C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN trong quá trình xử lý tờ khai hải quan.

Trong thời gian triển khai thực hiện, trường hợp hệ thống gặp sự cố không nhận được C/O mẫu D điện tử từ nước cấp thông qua Cơ chế một cửa ASEA, nếu có xác nhận của Tổng cục Hải quan thì chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng C/O giấy theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Công thương./.

Ngọc Linh