BIC

Các nội dung, báo cáo tại đại hội được các cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Ảnh: T.L

Tại Đại hội, BIC đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông các nhóm vấn đề lớn, bao gồm: Kết quả kinh doanh năm 2018, mục tiêu và trọng tâm công tác năm 2019; phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch 2019; kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; ban hành mới điều lệ tổ chức hoạt động của BIC; trình chuyển trụ sở chính BIC…

Báo cáo trước đại hội về kết quả kinh doanh năm 2018, ông Trần Hoài An - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc BIC cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC năm 2018 đạt 2.105 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với năm 2017, hoàn thành 101,7% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 202,5 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với năm ngoái, hoàn thành 106,6% kế hoạch năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tốt, năm 2018, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best nâng hạng tín nhiệm từ B+ lên B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam…

Đối với kế hoạch năm 2019, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm công ty mẹ đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 223 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu đó, BIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản lý rủi ro; cải thiện chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; tập trung phát triển các kênh phân phối bán lẻ, cải tiến các kênh phân phối theo hướng hiện đại và kiểm soát chặt chẽ hoạt động bồi thường.

Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng về quy mô kinh doanh và nhân sự, BIC đã trình đại hội đồng cổ đông việc tìm kiếm trụ sở mới theo hướng ổn định, đảm bảo điều kiện làm việc và phát triển lâu dài của tổng công ty. Cụ thể, BIC sẽ mua 1 địa điểm mới tại các tòa nhà phù hợp với chất lượng từ hạng B trở lên tại TP. Hà Nội.

BIC cũng đã báo cáo và xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về phương án nhân sự hội đồng quản trị BIC. Theo đó, hướng tới đáp ứng các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng cũng như thực tế công tác…/.

H.C