Biên chế

Năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành 8 quyết định sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc Tổng cục Hải quan. Ảnh: Khánh Linh

>> Minh bạch, tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng tài sản công

>> Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016: Kiến nghị xử lý tài chính gần 17.000 tỷ đồng

Theo đó, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại cơ quan, đơn vị trực thuộc trong năm 2016 như: Bộ Tài chính, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành 8 quyết định sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc Tổng cục Hải quan, khắc phục chồng chéo và tạo sự thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thành phố Hà Nội đã sắp xếp, giảm 46 phòng, ban tại các sở, ngành, từ 204 đơn vị xuống còn 158 đơn vị; giảm 254 đơn vị sự nghiệp công từ 630 đơn vị xuống còn 376 đơn vị; giảm 29 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, từ 70 đơn vị xuống còn 41 đơn vị.

Nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc tinh giản biên chế. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Ninh, tổng số cán bộ, công chức, viên chức tinh giản theo Đề án 25 của Tỉnh ủy là 1.057 trường hợp, kinh phí tiết kiệm được 111,7 tỷ đồng.

Đồng thời, Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến cuối năm 2016, đã có 19 lượt bộ, ngành và 62 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế trong năm 2016 là 11.899 người.

Cùng với đó, một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm như: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương, Đà Nẵng...

Ngoài ra, việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ các bộ, ngành, địa phương tới Văn phòng Chính phủ được triển khai tích cực, đã hình thành hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc; tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí của cả cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Để nâng cao kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước, năm 2017, Chính phủ xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, để góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Theo đó, Chính phủ đặt ra tiêu chí cụ thể là tiếp tục thực hiện quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Chính phủ cũng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015.

Khuyến khích đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định./.

Khánh Linh