nguyen thien nhan

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: H.Q

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam khóa VII trình tại Đại hội với tiêu đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; Đại hội đã thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009-2014 và 5 bài học kinh nghiệm; Đại hội cũng đã thống nhất với nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014- 2019.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả hiệp thương số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 385 vị, hiệp thương cử 383 vị vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII gồm 62 vị; Hội nghị cũng đã Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Theo đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Các ông, bà: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Đại hội cũng hiệp thương cử 6 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII không chuyên trách./.

Hồng Quyên