Quảng Ninh đã giải ngân hơn 2.300 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024 Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh: Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo lợi ích của nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng kinh phí thực hiện an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh đã tăng 10% cùng kỳ. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh đã về đích sớm hơn 2 năm chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; Bình Liêu là huyện dân tộc, miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; Tiên Yên, Đầm Hà là 2 huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của giai đoạn 2021 - 2025.

Thu nhập bình quân đầu người của vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo năm 2023 ước đạt 6,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn gấp 1,23 lần so với thu nhập bình quân cả nước. Tạo việc làm tăng thêm cho trên 17,4 nghìn lượt lao động, đạt 58% kế hoạch.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện, liên tục trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Quảng Ninh: Bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
Tỉnh Quảng Ninh xác định trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường là trung tâm. Ảnh: Thế An.

Tại hội nghị lần thứ 51 nghe và cho ý kiến tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: "6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết các trục nhiệm vụ trong quá trình thực hiện. Trong đó, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện là then chốt; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh là nền tảng; bảo đảm quốc phòng-an ninh vững chắc, mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Tỉnh đi sâu nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh, giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số trong mười năm".

Phát triển doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh có nhiều khởi sắc, ước 6 tháng đầu năm có 795 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,6% cùng kỳ; thành lập mới 140 hợp tác xã, bằng 629% cùng kỳ.

Từ thực tiễn trong 6 tháng qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định một số kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Đó là, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, trước hết từ các cơ quan lãnh đạo và đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, phải luôn đổi mới tư duy phát triển, không chủ quan, duy ý chí, giáo điều mà phải bám sát thực tiễn, cơ sở, dự báo sát đúng tình hình; xác định đúng khó khăn của người dân, doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tháo gỡ; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả tổng hợp các nguồn lực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, tài sản công; đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả, tập trung cho ba đột phá chiến lược, các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, không được lơi lỏng bảo đảm an ninh cơ sở.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 55.600 tỷ đồng năm 2024

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024 đề ra, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải thực sự coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nhất là từ cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác, sử dụng và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực của nền kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lâu dài; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm, phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh phát triển du lịch theo hướng bền vững, du lịch xanh chuyên nghiệp, hiện đại. Ảnh Tiến Dũng
Quảng Ninh phát triển du lịch theo hướng bền vững, du lịch xanh chuyên nghiệp, hiện đại. Ảnh: Tiến Dũng.

Bên cạnh đó, tỉnh phải tập trung vào các động lực tăng trưởng, gồm: Các khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh tế di sản; kinh tế đô thị, kinh tế số; niềm tin của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp; sự năng động, đổi mới sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả của khu vực công. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng dự án đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, chất lượng công trình, tốc độ hoàn thành dự án và phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư. Tăng nhanh quy mô và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo có trình độ công nghệ cao, suất vốn đầu tư cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, ít thâm dụng lao động, năng lượng, nước, tài nguyên, đất đai; tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới.

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung rà soát kỹ lưỡng, tổng thể các nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn chặt với đánh giá đúng thực trạng kế hoạch tài chính 3 năm, 5 năm và đặc biệt dự báo các nguồn thu từ nay đến hết 2025 để tính toán kỹ nguồn lực hiện có, từ đó xác định thứ tự ưu tiên cho bố trí vốn điều chỉnh trung hạn 2021-2025.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành than, điện phát triển ổn định, bền vững, gắn với quy hoạch; cung cấp ổn định, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng điện năng của các khu công nghiệp, khu kinh tế. Phát triển dịch vụ tổng hợp, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng cao, hấp dẫn 4 mùa; tập trung phát triển kinh tế di sản, làm cho di sản văn hoá và thiên nhiên trở thành nguồn lực, động lực cho tăng trưởng. Phát triển bền vững kinh tế biển, trọng tâm phát triển du lịch biển đảo cao cấp; cảng biển và dịch vụ cảng biển; khu kinh tế và khu công nghiệp ven biển; nuôi biển bền vững, năng lượng sạch...

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải triển khai có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Trong đó, đẩy mạnh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể; đi sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân./.