xây dựng pháp luật

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chính xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Ảnh: QH

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 21/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Báo cáo tại phiên họp về tình hình thực hiện chương trình thời gian qua, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết: Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tập trung, nỗ lực thực hiện hoạt động lập pháp và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập và triển khai Chương trình vẫn còn những bất cập, hạn chế chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan mình; có giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ, trình Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê để cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê, bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ,...

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lùi thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, tính đồng bộ, thống nhất của dự án Luật.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 sẽ là: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021), thông qua 1 dự thảo Nghị quyết; Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021), thông qua 1 dự án luật theo quy trình tại một kỳ họp; cho ý kiến 5 dự án luật khác.

Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Về các dự án cụ thể được đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng, pháp lệnh năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự kiến Chương trình năm 2022 cụ thể như sau: Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022): thông qua 5 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; cho ý kiến 5 dự án luật khác; Tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022): thông qua 4 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3; cho ý kiến 02 dự án luật khác (trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho ý kiến lần 2).

Cụ thể: Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật, bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 đối với 5 dự án luật (Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn) và đưa vào Chương trình thông qua đối với 4 luật. Riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật phức tạp, có nội dung tác động lớn tới xã hội, cần nhiều thời gian để nghiên cứu, Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng; do đó, đề nghị bố trí vào Chương trình cho ý kiến lần 2 tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo quy trình tại ba kỳ họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, để sớm cụ thể hóa, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là văn kiện, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, cần đề cao công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị.

Thảo luận tại hội trường, có 11 ý kiến đại biểu phát biểu, 1 ý kiến đại biểu tranh luận và Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo thêm về một số thông tin về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thời gian tới.

Qua thảo luận nhiều kiến đại biểu nhất trí cao với nội dung tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới phương pháp xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, thực hiện chương trình trong thời gian tới một cách có hiệu quả, thực chất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm trong xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, và chương trình xây dựng pháp luật được Quốc hội thông qua./.

Khánh Huyền