Theo đó, Thông tư số 71/2015 /TT-BTC quy định nguồn kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh bao gồm: Nguồn thu hội phí được để lại theo quy định trong Điều lệ hoạt động của Hội, nguồn viện trợ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước, nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ, nguồn hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác...

Kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính theo các quy đinh hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định của pháp luật.

Về mức chi, các nội dung chi hoạt động của Hội Cựu chiến binh thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành.

Về việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Thông tư nêu rõ, việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ theo chương trình hoạt động cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi phí hoạt động xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội trong năm, dự toán thu (nếu có), số đề nghị được ngân sách nhà nước hỗ trợ gửi bộ phận tài chính của đơn vị mình.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi phí hoạt động có trách nhiệm tổng hợp kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội Cựu chiến binh trong dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với các tổ chức Hội Cựu chiến binh có hội viên sinh hoạt liên cơ quan giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ chức Hội được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo số lượng hội viên tham gia và các quy định về nội dung chi, mức chi tại Thông tư này. Thủ trưởng các cơ quan có hội viên cựu chiến binh sinh hoạt liên cơ quan có văn bản thỏa thuận về nội dung hoạt động, mức kinh phí các cơ quan hỗ trợ hoạt động cho tổ chức Hội để thực hiện nhiệm vụ...

Hội Cựu chiến binh liên cơ quan có trách nhiệm tập hợp chứng từ chi tiêu chung và tổng hợp báo cáo thu - chi của Hội. Chứng từ chi tiêu chung được lưu tại cơ quan chủ trì của Hội Cựu chiến binh liên cơ quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 và thay thế Thông tư số 103/2003/TT-BTC ngày 30/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. /.

Tài Tâm