Mức lợi nhuận trên của Đức Long Gia Lai theo đó vừa đủ để không bị thua lỗ, sau khi doanh nghiệp này đã lỗ tới hơn 213 tỷ đồng trong quý II năm trước.

Doanh thu thuần của Đức Long Gia Lai ghi nhận mức 480,4 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết, do tác động của dịch Covid-19 nên tình hình sản xuất, kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 14,09 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2020 do điều chỉnh lãi suất cho vay theo thị trường.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 16,98 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 do ghi nhận hợp nhất thêm chi phí lãi vay công ty con.

Phần chi phí giảm đáng kể nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 243 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do công ty không phải trích lập các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi như năm 2020, đồng thời hoàn nhập được các khoản công nợ đã trích lập dự phòng các năm trước.

Về hoạt động công ty mẹ, doanh thu thuần quý II/2021 trên báo cáo tài chính riêng ghi nhận hơn 31 tỷ đồng, giảm gần 61% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 55,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 216 tỷ đồng).

Lý do lợi nhuận cao hơn doanh thu cũng là do trong năm 2021, công ty được hoàn nhập một phần công nợ phải thu khó đòi, một phần công nợ đã trích lập dự phòng các năm trước./.

Chí Tín