Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21 về mạng lưới ngân hàng thương mại để phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và một số văn bản liên quan.

Ngoài ra, thực tế hoạt động của ngân hàng thương mại đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chẳng hạn như như chưa có quy định về thay đổi địa chỉ mà không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch.

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 ngân hàng thương mại uy tín năm 2021 Các ngân hàng trung ương đối mặt với sự đánh đổi khó khăn về chính sách Lợi nhuận các ngân hàng thương mại Trung Quốc sẽ tăng 3% trong quý II và III/2021
Sẽ sửa đổi quy định về mạng lưới ngân hàng thương mại
Nhiều quy định về chinh nhánh các ngân hàng đang được để xuất sửa đổi

Thông tư số 21 cũng chưa có quy định hỗ trợ mở chi nhánh, phòng giao dịch đối với một số trường hợp cụ thể như ngân hàng thương mại tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, và theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt.

Thực tiễn nêu trên đặt ra yêu cầu cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21 cho phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng, văn bản pháp luật liên quan, yêu cầu thực tiễn về quản lý nhà nước và hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Theo đó, định hướng dự thảo thông tư được xây dựng dựa trên việc phù hợp các quy định về thay đổi tên chi nhánh để phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; bổ sung quy định hỗ trợ mở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch đối với ngân hàng thương mại tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt nhằm khuyến khích ngân hàng thương mại tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư mới cũng dự kiến bổ sung quy định đối với trường hợp mở chi nhánh, phòng giao dịch theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt.

Ngoài ra, ban soạn thảo cũng định hướng bổ sung quy định về thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch; sửa đổi một số quy định để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và ngân hàng nhà nước chi nhánh. Ngoài ra, dự thảo thông tư chỉnh sửa một số từ ngữ cho phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành.