Thông tư 11 về bảo lãnh ngân hàng có một số nội dung thay đổi so với các văn bản cũ là Thông tư 07/2015/TT-NHNN và Thông tư 13/2017/TT-NHNN.

Sửa đổi một số nội dung về bảo lãnh ngân hàng
Có nhiều nội dung được sửa đổi liên quan đến bảo lãnh ngân hàng. Ảnh: T.L
Số hóa ngân hàng: Ứng dụng công nghệ cần chú trọng bảo mật Ngân hàng Nhà nước tăng 1% một số khoản lãi suất điều hành

Đó là các nội dung thay đổi, bổ sung về đối tượng áp dụng, xác định số dư bảo lãnh, sử dụng ngôn ngữ, hoạt động bảo lãnh điện tử.

Ngoài ra, Thông tư 11 cũng có những thay đổi về các nội dung liên quan đến bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; nội dung thỏa thuận cấp bảo lãnh; thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh; thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh…

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành Thông tư 11 nhằm hoàn thiện khung pháp lý, vừa đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Mục đích ban hành thông tư này cũng nhằm khắc phục những vấn đề còn bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả, an toàn, thông suốt hoạt động bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về một số nội dung cụ thể trong Thông tư 11, khi thực hiện bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về những trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng.

Thông tư 11 cũng quy định số dư bảo lãnh đối với một khách hàng, hoặc một khách hàng và người có liên quan bao gồm số dư phát hành cam kết bảo lãnh, số dư phát hành cam kết bảo lãnh đối ứng, số dư phát hành cam kết xác nhận bảo lãnh cho khách hàng, khách hàng và người có liên quan./.