Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ban hành ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước là văn bản hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Theo dự thảo thông tư, khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Quy định này bổ sung thêm mức giới hạn tối đa 500 triệu đồng, Thông tư số 25 không có quy định mức giới hạn này.

Đồng thời, dự thảo thông tư mới cũng loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Thông tư 25 có quy định đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng có quy định lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ; lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán./.

Chí Tín