3 đột phá chiến lược cụ thể gồm: Thứ nhất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.

Thứ hai, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung vào việc đổi mới căn bản nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) cũng đã chỉ đạo cần tập trung, quyết liệt hơn và có bước đi phù hợp, từng bước tạo tiềm lực để thực hiện bằng được 3 đột phá trên.

Đây là hội thảo khoa học định kỳ được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức 2 lần/năm trong nhiều năm qua và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các đại biểu Quốc hội cũng như các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế./.

Thái Hằng