TD NHNN

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình.

Ngày 24/12, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Thống đốc và các Phó Thống đốc NHNN theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 607-HD/BCS ngày 03/12/2014 của Ban Cán sự đảng NHNN.

Theo kết quả được NHNN công bố, trong tổng số 6 lãnh đạo NHNN được tiến hành lấy phiếu, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đạt 118 phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 118 lá phiếu tham gia, không có một phiếu tín nhiệm hoặc tín nhiệm thấp nào. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất trong 6 lãnh đạo là 101 phiếu. Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng và Phó Thống đốc Đào Minh Tú có mỗi người 2 phiếu tín nhiệm thấp. 4 lãnh đạo NHNN còn lại không có phiếu tín nhiệm thấp nào.

Kết quả cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số phiếu hợp lệ

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Nguyễn Văn Bình

Thống đốc

118

118 (100%)

2

Nguyễn Đồng Tiến

Phó Thống đốc

118

110 (93,2%)

8 (6,8%)

3

Nguyễn Toàn Thắng

Phó Thống đốc

118

101 (86,4%)

14 (11,9%)

2 (1,7%)

4

Đào Minh Tú

Phó Thống đốc

118

109 (93,2%)

6 (5,1%)

2 (1,7%)

5

Nguyễn Phước Thanh

Phó Thống đốc

118

107 (90,7%)

11 (9,3%)

6

Nguyễn Thị Hồng

Phó Thống đốc

118

109 (92,4%)

9 (7,6%)

Hoàng Yến