Mục tiêu dự án là phản ảnh trung thực số liệu điều tra giá đất trên thị trường, làm cơ sở để điều chỉnh, xây dựng Bảng giá đất năm 2015 phù hợp trong điều kiện kinh tế - xã hội của TP.

Đồng thời làm cơ sở quản lý Nhà nước về đất đai, đề ra biện pháp, chủ trương phù hợp trong quản lý và tạo cơ sở tài liệu giải quyết nhu cầu tính tiền sử dung đất của người sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất và ký hợp đồng thuê đất; xây dựng bộ dữ liệu về giá đất qua các năm, tiến tới việc xây dựng Bản đồ về giá đất, phân vùng giá trị đất trên địa bàn TP, phục vụ cho việc định giá đất khoa học hơn.

Việc xây dựng Bảng giá các loại đất được thực hiện theo các bước: xác định vị trí đất, loại đất theo xã, phường, thị trấn trên địa bàn đơn vị hành chính cấp TP; điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; xây dựng Bảng giá đất và Tờ trình về việc ban hành Bảng giá đất; xử lý Bảng giá đất trong khu vực giáp ranh theo quy định.../.

Theo hochiminh city.gov.vn